Invite.Media

Algemene voorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hanswijkstraat 37/A 2 8000 Mechelen, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2. De opnamedag wordt in één keer voor 100% gefactureerd indien hij valt binnen de maand na aanvaarding offerte. Bij latere opnames wordt er met een voorschotfactuur van 50% gewerkt.

3. Bij niet betaling (geld op de rekening van Invite Media) uiterlijk één dag voor opname wordt de opname automatisch geannuleerd.

4. Elk bezwaar moet aangetekend gebeuren binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Daarna wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Mechelen bevoegd.

6. Al onze aanbiedingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging en zijn van dan 1 maand geldig.

7. Elke overeenkomst bindt Invite Media pas vanaf de datum van verzending van de schriftelijke orderbevestiging .Ook na de orderbevestiging kan Invite Media te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of nieuwe opleveringsdatum formuleren als Invite Media het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit.

8. Invite Media behoudt zich het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. Invite Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data, directe , indirecte schade en/of gevolgschade , gederfde omzet en/of winst.

9. Indien tot uitschakeling / desactivering van de diensten wordt overgegaan zal Invite Media de klant hierover minimaal 3 werkdagen van voordien, schriftelijk of per e-mail, informeren.

10. Bij annulering van de opname door de klant op de opnamedag blijft de vergoeding voor 100% verschuldigd.

11. De betaling van de facturen mag nooit worden onderworpen aan het feit of de klant het resultaat van de opdracht of van delen ervan al dan niet kwalitatief of kwantitatief aanvaardt.

12. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

13. De door Invite Media geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig voor de koperzijn, met dien verstande dat intussen elk risico ten laste is van de klant.

14. Invite Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een opzettelijke fout.

15. De door Invite Media opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

16. Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na de oplevering.

17. Zonder uitdrukkelijk protest vanwege de klant staat het Invite Media vrij om voor promotiedoeleinden schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant en het geproduceerde materiaal zowel op online als offline kanalen.

18. Invite Media en de klant verbinden zich ertoe persoonsgegevens welke zij van elkaar ontvangen te behandelen conform de GDPR regulering.

19. Alle uitgewisselde documenten en communicatie worden door beide partijen met de grootste confidentialiteit behandeld en niet doorgegeven aan derden.